Acte utile

Inregistrarea nasterii:
 
Termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii copilului este de 15 zile de la data nasterii. Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei verbale a oricaruia dintre parinti, prezentandu-se urmatoarele documente:

    Certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
    Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;
    Certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt casatoriti.

 
Inregistrarea casatoriei:
 
Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul din viitorii soti. Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte:

    Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de stare civila al locului de domiciliu al unuia dintre ei;
    Actul de identitate;
    Certificatul de nastere în original si în copie;
    Certificatul medical privind starea sanatatii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori);
    Acte, in original si copii, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare sau decesul sotului/sotiei, daca este cazul.

 
 
Inregistrarea decesului:
 
Declaratia de deces se face verbal, de catre membrii familiei decedatului, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In lipsa familiei, decesul este declarat de catre vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru sanitar din unitatea sanitara unde s-a produs decesul. O data cu declaratia de deces, declarantul va depune urmatoarele acte:

    Certificatul constatator al decesului, întocmit si semnat de medicul care a facut constatarea în care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari;
    Actul de identitate al celui decedat;
    Livretul militar sau adeverinta de recrutare în cazul persoanelor supuse obligatiilor militare
    Actul de identitate al persoanei care declara decesul.

 
 
Ajutor de inmormantare:
Conform Legii nr. 416/2001
 
Pentru a beneficia de ajutorul de înmormântare aveti nevoie de urmatoarele acte:

    Certificat deces (copie si original)
    Act de identitate al solicitantului
    Act de stare civila al solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul (mostenitor, tutore, curator)
    Dovezi privind suportarea înmormântarii

Ajutorul de înmormântare se acorda numai persoanelor care au beneficiat de ajutorul social
 
 
Acte necesare acordarii ajutorului social:
Conform Legii nr. 416/2001
 

    Acte de identitate ale tuturor membrilor familiei
    Certificat de nastere parinti si copii
    Certificat de casatorie
    Buletin de identitate sau carte de identitate
    Hotarâre definitiva de încuviintare a adoptiei sau a plasamentului (pentru copilul minor)
    Adeverinta de elev sau student
    Acte din care sa rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap
    Adeverinte eliberate de AJOFM Dâmbovita
    Adeverinta venit eliberat de primaria de domiciliu
    Adeverinte medicale (apt de munca)
    Cupon pensie; somaj; salariu sau orice alte venituri permanente
    Cupon alocatie de stat pentru copii (CEC)
    Cupon alocatie suplimentara pentru familii cu multi copii
    Cerere tip
    Dosar cu sina

Toate actele vor fi prezentate în copie "xerox" si original.

 

Mesajul primarului

Tot colectivul vă asigură o totală implicare în activitatea administrativă a autorității locale, modernă și cu obiective ambițioase.

Pistol Marian

Link-uri utile

Contact

  urbanus (@) yoursite.com
  0249-455015
  0249-455085
  Comuna Osica de Jos, Judetul Olt

sipoca